وقتی که تقدیر نیست...از تدبیر هم کاری ساخته نیست...