بابا و پارسا..................................این هم تصویر مهد پارسا و کلاس خلاقیت.........البته  2 ساعت مهد می ره 2 روز مریض...دیروز دیدم یک دستش رو از استین در اورده لخت شده می گم چرا اینطوری می کنی می گه ..مثل لباس عروس  ؟         تب داشته براش شیاف گذاشتم جلوی خودش از کاغذش در اوردم گفتم این رو می ذارم تبت خوب بشه..چند روز بعد داشتم تو خونه می گفتم حالم خوب نیست دیدم اومده شیاف اورده مامان از این ادامسها .اینجات .بزار حالت خوب می شه...