لبخندخوبی با خوشی فرق دارد..به خاطر خیلی از خوبیها باید از خیلی خوشی ها گذشت....این جمله رو زمانی دیدم که کلافه شده بودم برای انتخاب مکان مسافرت که مسیرها ی طولانی رو نمی شد با بچه رفت..