Daisypath Happy Birthday tickers


دیروز داشتم ماشین رو می ذاشتم تو پارکینگ..از اونجایی که عقب عقب می رفتم و پشت سرم یک ساختمون که گود برداری کردن یک دفعه دیدم پارسا می گه عقب عقب می ری مامان   حواست هست......خنده