بازی زندگی بچه هاست...زندگی بچه ها را به بازی نگیریم...


خدایا تمام بچه ها را در پناه خودت حفظ کن............شکر