جذابیت این عکسها وقتی بیشتر می شه که بعد از خرید این عینک پارسا گفت مامان خوشگل شدم ازم عکس بگیر و هیج عکسی رو من نظر ندادم که چطور بایسته همش ابتکار خودشه و بعضی هاش تو اشپزخونه نشسته.....واینجا تو اتاقش....