ذهن مانند جتر نجات است عمل نمی کند اگر بازش نکنی................................