وقتی ظرف ماست و شکل ماست شبیه کرم باشه خب بچه من چه تقصیری داره که تغییر کاربری بده ماست رو بماله به صورتش...اصلا عصبانیت که نداره آافرین هم داره ...پسر گلم.