اولین رنگین کمان که بارسا دید پس از بارون خیلی زیبا بود....