تا در طلب گوهر کانی.کانی     تا در هوس لقمه نانی .نانی          این نکته و رمز اگر بدانی.دانی     هر چیز که در جستن آنی.آنی