خواستن مرز توانستن است پس هر چه را که نمی توانیم انجام دهیم یا تغییر دهیم زیر سر خواستن هایمان است/////////////ای وای براسیری کزیاد رفته باشد   در دام مانده باشد صیاد رفته باشد//    گاهی حق داری بروی بر سر مزار یک تجربه و برای همه ان اشتیاقهای باور نکردنی و باور نشدنی وهمه ان تخیلات رویا گونه دلسوزی کنی فکر نمی کنی ؟؟گاهی بزرگ شدنها هرگز التیام دردها نخواهند بوداینجا هیچ فکر کردنی کارساز نیست ساز مدهوشی ات را کوک کن/از من گفتن


هر چه بکاری همان بدروی          لذت بوسه های پسرکم که مرا تا عرش می برد وقتی که غافلگیرم می کند و بدون مقدمه نثارم می کند مسئولیت مرا برای مادر بهتری بون بیشتر می کند        بیخیال احتمال جبر و اختیار  بی خیال هر چه با دلیل وبی دلیل بی خیال انتخاب هر چه هست و نیست چای تازه  نان تازه بوی خاک بی خیال حسرت مدام    سفره ای بیار