میان این دو من لنگر رفت و آمد درد تلاش بی توقف خویشم.(شاملو)