1. از میان این همه اگر ..تو جقدربایدی.؟                                                                                                       همیشه دلتنگی ها هستند که انسان را به کمتر از حقش راضی می کند.