وقتی ادمهای کوچک را برای خودمان بزرگ می کنیم هم خودمان را به اشتباه می اندازیم .و هم انها را...