نیمی از جهان افرادی هستند که چیزی برای گفتن دارند  ...اما هیچ نمی

گویند و نیم دیگر افرادی که چیزی برای  گفتن ندارند ولی همیشه حرف می زنند...