مشکل دنیا اینست که احمق ها کاملا  از خود یقین دارند و آنها که داناترند پر از شک و تردیدند...