چقدر خوب است که باز هم فرصت دارم بازی را جدی بگیرم چقدر به بهانه تومی توانم رویاهای کودکانه ام را بازسازی کنم چقدر به این توانایی یادگیری را سنجیدن و لذت بردن از لحظه نیاز داشتم........دلقکدلقکدلقک