• درست در زمانهایی که به جای خدا برای انسانهایش دلسوزی می کنیم چنان قدرتنمایی خداوند و ضعفمان را بر ما اشکار می سازد که متوجه حضور هر لحظه اش باشیم...خدا همه ما را بغل کرده و هوایمان را دارد دلیلی ندارد  ما نیز بندگانش را بغل نماییم. وبیش از حد برای بندگانش دلسوزی نماییم.چرا که لذت یک موضوع مطلق نمی باشد ونسبی ست..شاید لذتی که از خرید یک عطر کوکو شنل می بریم به اندازه ای نباشد که یک انسان در جامعه اقتصادی پایین تر از خرید یک جفت کفش در سال می برد..چون در قشر بالاتر شاید درگیری فکریش برند و مارک کفشی باشد که د ر طبقه ای پایین تر گرمی کفش و قیمت کفش ملاک است.و هر دو به نوعی درگیری فکری ایجاد کرده است.علت پراکنده گویی ام شاید به دلیل حضور خانواده ای دقیقا با طیف سنی خودمان و پارسا در ساختمان در حال احداث زمین روبروی منزلمان است..به طوری که در ابتدایی ترین حالت ممکن سکونت می کنندو هر روز صبح ناخوداگاه در سوز و سرمای زمستانی بی اختیار نگاهشون می کنم..و با زمینه ذهنی بدی که از دلسوزی های بی موردم داشتم با خودم شدیدا درگیرم..درست روزی که به خانم خونه شون تاکید کردم که مواظب بچه ات باش ونگران بخاری برقی پناهگاهشون بودم و برای بچه شون دلسوزی می کردم پارسا سرش به میز خورد و( البته خدا رو شکر که به خیر گذشت .).همیشه معتقدم کسانی که در روستا زندگی می کنند چون همه شبیه هم هستند حتی اگر در رفاه نباشنداحساس خوبی دارند ولی اینطور مهاجرت که اختلاف سطح زندگی اینقدر زیاد باشه خیلی درد اوره .....................................................................................................

.دقت کرده اید اگر ناگهان به یک شخصی که قدرت مند زندگی نکرده ناگهان پولی برسد زندگی اش خیلی متحول نمی شود چون فرایند فکریش به سمتیست که به حالت اولش برگردد........................................................................................................... به هیچکس اعتماد نکنید حتی اگر خلافش ثابت شود...اگر با کسی دست می دهید انگشتانتان را بشمرید که کم نشده باشد..این تلنگری به خودم بود در استانه تولد ....سالگی ام.گلبرگ را زسنبل مشکین نقاب کن...یعنی که رخ بپوش و جهانی خراب کن.


یک آمپول بدبینی فول دز وریدی هر روز صبح ناشتا با مونیتورینگ 24 ساعته  برای تمام عمرباقیمانده تا حدی که منجر به مسمومیت فرد مذکور گردد برای تمام عمر تجویز می شود..