پنجم دی ماه 82 فقط یک شهر نلرزید که قلب کل ایران لرزید. با انتشار خبر و عکسها قلب دنیا لرزید..ارگ بم نابود شد.خانواده هایی که نابود شدند فرزندانی که یتیم شدند مادرانی که داغدار شدند. روحشان شاد و ارزوی صبر برای بازماندگان...