مگه جز تو کی سرنوشت رو نوشته
تحمل نداره نباشی
دلی که تو تنها خداشی