جمال یار ندارد نقاب و پرده ولی     غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد..