سهم ما از زندگی را نه تقدیرمان بلکه رویاها و بلند پروازی های ما مشخص می کن...زیرا کیفیت زندگی هر کس را باورهایی که او در سر می پروراند تعیین می کند....برای در اوج بودن باید رویای پرواز در سر داشت........فرزندم


ادامه مطلب ...