و چه انتظار بزرگی است اینکه بدانی، پشتِ هر "دوستت دارم"چـقـدر،   دوستت دارم


ادامه مطلب ...