افکار شما معماران سرنوشتتان هستند................................اگر در زندگی هیچ فراز و فرودی نداری بدان که نیستی درست مثل کاردیوگرام قلب که خط صاف نشانه نیستی ست