من به انتظار برخاستنم نشسته ام  که روزی تعبیر تمام رویاهایم باشم.سرم را بلند کنم و بگذارم خورشید در چشمانم جوانه کند.کوهها را بالاتر بکشم و سقف آسمانم را بلند تر کنم و آنقدر جوانه بزنم تا بتوانم به همه بگویم که ..نهالی بکارند..مثل من...


ادامه مطلب ...