من در مملکتی زندگی می کنم که دویدن حق کسانیست که نمی رسند و رسیدن حق کسانیست که نمی دوند...